Ngày 02/11. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI: Ga 6,37-40; Lc 23,33.39-42; Ga 11,17-27

Bài viết gần đây