Suy niệm Tin Mừng ngày 03 tháng giêng: Ga 1,29-34

Ngày 03 tháng giêng I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 1,29-34 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng ngày 03 tháng giêng: Ga 1,29-34