Suy niệm Tin Mừng TUẦN II MÙA VỌNG

1. Click vào đây để tải văn bản (file Word).   2. Click vào từng ngày dước đây để nghe và đọc: Suy niệm Tin Mừng CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG, năm A.B.C Suy niệm Tin Mừng THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG: Lc 5,17-26 Suy niệm Tin Mừng THỨ BA TUẦN 2 MÙA VỌNG: … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng TUẦN II MÙA VỌNG