Suy niệm Tin Mừng TUẦN III MÙA VỌNG, và Chúa Nhật IV Mùa Vọng

1. Click vào đây để tải văn bản (file Word)   2. Click vào từng ngày để nghe và đọc: Suy niệm Tin Mừng CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG, năm A.B.C Suy niệm Tin Mừng THỨ HAI TUẦN 3 MÙA VỌNG: Mt 21,23-27 Suy niệm Tin Mừng THỨ BA TUẦN 3 MÙA VỌNG: Mt 21,28-32 … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng TUẦN III MÙA VỌNG, và Chúa Nhật IV Mùa Vọng