Suy niệm Tin Mừng TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN * Click vào để tải xuống (file Word)   * Click để đọc và nghe theo từng ngày: Suy niệm Tin Mừng CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN, NĂM A.B.C THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN: Lc 8,16-18 THỨ BA TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN: Lc 8,19-21 THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN: … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN