Suy niệm Tin Mừng TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

1. Click vào để tải văn bản (file Word) TUẦN 26 TN   2. Click vào từng ngày để nghe và đọc: CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM A – B – C THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN: Lc 9, 46-50 THỨ BA TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN: Lc 9,51-56 THỨ TƯ TUẦN XXVI THƯỜNG … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN