Suy niệm Tin Mừng TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN   1. Click vào đây để tải văn bản (File Word).   2. Click vào từng ngày duối đây để nghe và đọc: Suy niệm Tin Mừng CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN, NĂM A.B.C THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN: Lc 13,10-17 THỨ BA TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN: Lc 13,18-21 THỨ … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN