Suy niệm Tin Mừng MÙNG BA TẾT: Mt 25,14-30

MÙNG BA TẾT THÁNH HÓA LAO CÔNG I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 25,14-30 “Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng MÙNG BA TẾT: Mt 25,14-30