Ngày 29 tháng 06: THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ. Lễ trọng

Bài viết gần đây