THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN: Lc 14,12-14

Bài viết gần đây