THỨ TƯ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN: Lc 7,31-35.

Bài viết gần đây