SUY NIỆM LỄ CHÚA GIÊ-SU LÊN TRỜI, NĂM C: Lc 24,46-53

Bài viết gần đây