Currently Playing

Những CD Thánh Ca của Lm Ns Antôn Hoàng Trung Hoa

Những CD Thánh Ca của Lm Ns Antôn Hoàng Trung Hoa

Thi ca

Hòa tấu: CHÚNG CON VỀ NƠI ĐÂY (Đàn đá, đàn Tơ-rưng, chiêng, cồng… Tây Nguyên).

Thi ca

Suy niệm Tin Mừng TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

Suy Niệm

CÁC THÁNH LỄ THEO TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC

Đức Mẹ - Chư thánh

Ngày 15/08 Âm lịch: TẾT TRUNG THU (cầu cho thiếu nhi).

Đức Mẹ - Chư thánh

Các bài suy niệm TM LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI và LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Suy Niệm

Các bài suy niệm Tin Mừng TUẦN VII PHỤC SINH

Suy Niệm

Các bài suy niệm Tin Mừng TUẦN VI PHỤC SINH

Suy Niệm

Các bài suy niệm Tin Mừng TUẦN V PHỤC SINH

Suy Niệm

Suy niệm THỨ SÁU TUẦN THÁNH: Ga 18,1-19,42

Suy Niệm

Suy niệm TM THỨ NĂM TUẦN THÁNH – THÁNH LỄ TIỆC LY: Ga 13,1-15

Suy Niệm

Suy niệm Tin Mừng THỨ TƯ TUẦN THÁNH: Mt 26,14-25

Suy Niệm

Suy niệm Tin Mừng THỨ BA TUẦN THÁNH: Ga 13,21-33.36-38

Suy Niệm

Suy niệm Tin Mừng THỨ HAI TUẦN THÁNH: Ga 12,1-11

Suy Niệm

Suy niệm Tin Mừng CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Suy Niệm

Suy niệm Tin Mừng 25/04: THÁNH MÁC-CÔ, THÁNH SỬ: Mc 16,15-20

Đức Mẹ - Chư thánh

Suy niệm Tin Mừng THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY: Ga 11,45-57

Suy Niệm

Suy niệm Tin Mừng THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA CHAY: Ga 10,32-42

Suy Niệm

Suy niệm Tin Mừng THỨ NĂM TUẦN 5 MÙA CHAY: Ga 8,51-59

Suy Niệm

Suy niệm Tin Mừng THỨ TƯ TUẦN V MÙA CHAY: Ga 8,31-42

Suy Niệm

Suy niệm Tin Mừng THỨ BA TUẦN V MÙA CHAY: Ga 8,21-30

Suy Niệm

Suy niệm Tin Mừng THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY: Ga 7,40-53

Suy Niệm

Suy niệm Tin Mừng THỨ SÁU TUẦN IV MÙA CHAY: Ga 7,1-2.10.25-30

Suy Niệm

Suy niệm Tin Mừng THỨ NĂM TUẦN IV MÙA CHAY: Ga 5,31-47

Suy Niệm

Suy niệm Tin Mừng 25/03. LỄ TRUYỀN TIN: Lc 1,26-38

Đức Mẹ - Chư thánh

Suy niệm Tin Mừng THỨ TƯ TUẦN IV MÙA CHAY: Ga 5,17-30

Suy Niệm

Suy niệm Tin Mừng THỨ BA TUẦN IV MÙA CHAY: Ga 5,1-3a.5-16

Suy Niệm

Suy niệm Tin Mừng THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY: Ga 4,46-54

Suy Niệm

Suy niệm Tin Mừng THỨ BẢY TUẦN III MÙA CHAY: Lc 18,9-14

Suy Niệm

Suy niệm Tin Mừng THỨ SÁU TUẦN III MÙA CHAY: Mc 12,28b-34

Suy Niệm

BÀI VIẾTMỚI NHẤT